Werkwijze

Aanmelding

In het eerste contact proberen wij samen met u duidelijk te krijgen wat Maatschap Venster voor u kan betekenen. Binnen een week benaderen wij u voor een afspraak met een of twee leden van Venster.

In het geval van ernstige gedrags- of ontwikkelingsproblemen zijn bij de eerste ontmoeting van onze zijde de arts en een orthopedagoog aanwezig. Graag maken wij bij die gelegenheid kennis met degene op wie de hulpvraag van toepassing is.

In het geval van gedrags- of ontwikkelingsproblemen die als minder ernstig of acuut ingeschat worden, wordt het eerste gesprek gevoerd met een van de orthopedagogen. Ook dan stellen wij het op prijs kennis te maken met degene op wie de hulpvraag van toepassing is.

Op zo’n eerste gesprek willen wij ons goed voorbereiden. Daarom vragen wij u eventuele bestaande rapportages voorafgaand aan ons ter beschikking te stellen.

Vervolg

Na het eerste gesprek volgt er een fase waarin de beschikbare gegevens bekeken worden op hun volledigheid. Aanvulling kan nodig blijken te zijn. Het inschakelen van deskundigen op specifieke aspecten van onderzoek kan daarbij aan de orde zijn. Dit gebeurt echter pas na uw uitdrukkelijke toestemming.

Tijdens een interne eerste bespreking brengt ieder lid van Maatschap Venster vanuit de eigen deskundigheid en ervaring zijn/haar kijk op de problematiek in.
Deze gezamenlijke bespreking resulteert in een eerste idee over hoe voorliggende problematiek begrepen kan worden.

Vervolgens wordt er met u opnieuw contact opgenomen om samen af te tasten of de analyse van Venster voldoende onderbouwing kent om op door te gaan. Zoniet dan zal er een aanpassing of heroverweging plaatsvinden.

In een tweede interne Venster-bespreking wordt er op schrift een hypothese geformuleerd. Dit gebeurt in termen als: “zou het kunnen zijn dat…”
In de lijn van die hypothese reikt Venster op schrift tevens enkele voorlopige adviezen aan. Zowel de hypothese als de adviezen worden mondeling toegelicht.

Na onze advisering en mondelinge toelichting is het volledig aan u om het vervolg te bepalen. Dit kan variëren van verdere betrokkenheid van Venster bij de praktische uitwerking van betreffende hypothese en adviezen, maar ook tot het beëindigen van haar rol in deze problematiek.

Snelheid

Uiteraard hecht Maatschap Venster aan een hoge kwaliteit van haar dienstverlening. Meer dan eens is evenwel gebleken, dat die kwaliteit in niet geringe mate ook bepaald wordt door de snelheid waarmee die dienstverlening tot stand komt. Bij urgente en acute problematieken spreekt dat bijna voor zich.

Door de parate kennis van drie deskundigen van Venster tegelijkertijd op een opvoedingsvraag te concentreren, kan in de meeste gevallen samen met de vrager snel een perspectief gecreëerd worden dat leidt tot een passend antwoord op het juiste moment. Het gemakkelijk entree hebben tot een uitgebreid netwerk van specialisten komt eveneens, daar waar dat nodig is, de snelheid en de inhoud van onze dienstverlening ten goede.

Om snel te kunnen werken, is het noodzakelijk om de verbintenis tussen Venster en de vrager zo kort mogelijk te laten duren. Maatgevend daarbij is het gevoel van de vrager voldoende perspectief te ervaren om op eigen kracht en deskundigheid verder te kunnen. Voor vervolgopdrachten kan uiteraard opnieuw beroep gedaan worden op Maatschap Venster.

Verantwoordelijkheid

Op het moment dat u als opvoeder een beroep doet op de deskundigheid van Maatschap Venster in het geval van opvoedingsvragen of van (ernstige) gedrags- of ontwikkelingsproblemen dient de vraag gesteld te worden naar de verantwoordelijkheid.

Venster gaat bij opdrachten uit van de opvatting, dat de opvoeder in principe de deskundige en de verantwoordelijke blijft, ook al ervaart hij of zij persoonlijk de eigen deskundigheid tijdelijk als niet toereikend. Het aanvullen en ondersteunen van die eigen deskundigheid -en daarmee het beter kunnen dragen van verantwoordelijkheid voor het opvoedingsproces- vormt de kern van de inbreng van Venster.

Venster is verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar adviezen. Zij rekent het tot de verantwoordelijkheid van haar opdrachtgever of en in welke mate haar advies overgenomen en tot praktijk gemaakt wordt.

Vanwege hun registratie in een wettelijk erkend beroepsregister (BIG) hebben de leden van Maatschap Venster zich te houden aan een beroepscode. Met name hebben zij de plicht om alle informatie vertrouwelijk te behandelen.

Tenslotte

Ter toetsing van de eigen adviezen zal Venster binnen een termijn van 6 maanden de opdrachtgever vrijblijvend uitnodigen tot het geven van feedback op de betekenis van de inbreng vanuit Venster.

Externe consultatiemogelijkheden

Aan de oprichting van Maatschap Venster zijn vele jaren van praktijkervaring vooraf gegaan.In die tijd, maar ook daarna, is er veelvuldig contact geweest met vakgenoten en specialisten die ten aanzien van deelaspecten van gedrags- of ontwikkelingsproblemen over bijzondere kwaliteiten beschikken.

Over en weer is er vertrouwen gegroeid en daarmee samenhangend een vlotte entree tot hun specialistische kennis en vaardigheden.

Onderstaand treft u een opsomming aan van de specialisten die Venster beroepshalve kan consulteren. Het spreekt voor zich dat u betrokken wordt bij dergelijke consultaties.

logopedist
auti-deskundige
geneticus
casemanager
neuropsycholoog
oogarts
psychodiagnosticus
revalidatie-arts
kno-arts
(biologisch) psychiater
kinderarts
epileptoloog
muziektherapeut
seksuoloog
psycho-motore therapeut
psychotherapeut
speltherapeut