Advisering bij groepssamenstelling

Daar waar (ped)agogische begeleiding of behandeling buíten het eigen gezin noodzakelijk blijkt, vindt dat vaak plaats in groepsverband. Soms geldt dat voor slechts enkele uren per dag, maar het is niet ongebruikelijk om gedurende jaren achtereen mensen te laten functioneren in min of meer vaste groepsverbanden. Vele uren per dag brengen zij dan gezamenlijk door in ‘niet zelf gekozen groepen van mensen’.

Het moge duidelijk zijn dat de samenstelling van zo’ n groep en de wisselwerking daarbinnen in hoge mate bepalend is voor het slagen of falen van de begeleiding.

Gesteld voor de opdracht om tot een optimale groepssamenstelling te komen is Maatschap Venster goed in staat om:

  • objectief de persoonlijke kwaliteiten en behoeften van de kandidaatleden van een groep in beeld te brengen
  • objectief te bepalen op welke gronden een of meer kandidaatleden juist wel of juist niet bij elkaar passen
  • vervolgens praktische voorstellen te doen die er toe leiden dat nieuw gevormde ‘combinaties’ goed gaan functioneren
  • hierbij de aanwezige ruimtelijke, materiële en personele omstandigheden ten volle te benutten.