Sociaal emotionele ontwikkeling

Bij individuen

In gesprekken over kinderen gaat het vaak over hun sociaal emotionele ontwikkeling. Ook binnen de georganiseerde hulpverlening, het onderwijs, de kinderbescherming en bij de rechtspraak worden er zeer frequent uitspraken gedaan over iemands sociaal emotioneel ontwikkelingsniveau. Dergelijke uitspraken worden gedaan om bepaald gedrag te verklaren, te begrijpen en soms ook te verontschuldigen.

Wanneer echter de vraag gesteld wordt wat het begrip ‘sociaal emotioneel functioneren’ inhoudt of om uit te leggen hoe de sociaal emotionele ontwikkeling normaliter verloopt, moet men vaak het antwoord schuldig blijven.

Maatschap Venster denkt met haar presentatie over dit onderwerp aan de hand van een helder en plausibel ontwikkelingsschema in een leemte te kunnen voorzien.

De toegankelijkheid van de benadering van Venster is uiteindelijk zodanig dat de verschillende ontwikkelingsstadia snel en eenduidig herkend kunnen worden, evenals de daarbij horende kenmerkende gedragingen en belevingen.

Aan de hand van praktijksituaties wordt vervolgens verhelderd welke opties er zijn om hierin sturend op te treden.

Bij sociale systemen

Ook sociale systemen als gezinnen, organisaties, teams, verenigingen e.d. vertonen in hun doen en laten kenmerken die vanuit het concept ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ te duiden zijn. Begrippen als hechting, individuatie, regressie, overcompensatie, ontkenning, rationalisatie e.d. kunnen gelegd worden op bepaalde groepsprocessen. Een dergelijke duiding opent vervolgens de weg naar een meer fundamentele benadering van de problemen die zich in samenwerkingsverbanden kunnen voordoen. Niet het gedrag aan de oppervlakte, maar de onderliggende beleving van groepen van mensen vormt onderwerp van advies.

Venster is in staat om parallellen te trekken tussen de sociaal emotionele ontwikkeling zoals die zich voordoet bij individuen en zoals die zich ‘onderhuids’ voordoet binnen sociale systemen. De ‘roep om een sterke man’, de competentiestrijd binnen organisaties tussen personen of afdelingen, het ‘roepen van achter uit de zaal’, of de overdreven gehechtheid aan vaste rituelen zijn enkele voorbeelden van sociaal emotionele uitingen die niet zelden het goed functioneren van sociale systemen hinderen.

Bestuurders, leidinggevenden, coaches en een ieder die tot taak heeft om sociale systemen van welke orde dan ook te laten functioneren, nodigen wij uit voor deze parallelle ontdekkingstocht.